افرادی که لیاقت دوستی با شما را ندارند!!!

دوستی یک رابطه دو طرفه است. رابطه ای که بدون هیچ غرض شخصی دو فرد با یکدیگر دوست می شوند و در همه ی امور به یکدیگر کمک می کنند. این امور می تواند از یک رابطه ساده برای حل کردن یک مسئله ریاضی تا بیان کردن احساسات درونی نسبت به فرد دیگر باشد. پس از مدتی ممکن است که به ای نتیجه برسید تمامی دوستی ها برای شما مفید نبوده و همواره می تواند به ضرر شما نیز تمام شود. پس همه ی افراد لیاقت برقرار کردن دوستی با شما را نخواهند داشت.

سعی کنید تا در رابطه با دوستی های خود تجدید نظر کنید. معمولا برخی از افراد هستند که دوست دارند تا با دیگران رقابت زیادی داشته باشند و برای آنکه در این رقابت پیروز شوند به هر کاری دست می زنند. این افراد قابل اعتماد نخواهند بود و همواره می توانند کارهایی به ضرر شما انجام دهند. شرایطی را فرض کنید که فرد رقابتی مقابل او ، خود شما هستید. در این شرایط رفتاری کاملا متفاوت با گذشته را از او مشاهده خواهید کرد که قطعا بر روی ادامه دوستی شما تأثیرگذار خواهد بود.

از دوستی با افرادی که به شدت بد بین هستند هم دوری کنید. این افراد به هرچه که در اطراف آنها وجود دارند ، هر رفتاری و هر فردی حتی خود شما که دوست او هستید بد بین خواهند بود. این افراد نا امید هستند و به انجام هیچ کاری گرایش ندارند. رفتار افراد مذکور قطعا می تواند بر روی شما هم تأثیرگذار باشد. پس سعی کنید تا حد امکان از دوستی با این افراد نیز جلوگیری کنید تا شما ضررکننده نباشید.

برخی از افراد هم وجود دارند که از هر چیزی دروغ می سازند. غیبت کردن پشت سر دیگران برای آنها به یک عادت مسلم تبدیل شده است و این کار را بسیار دوست داشتنی می دانند و به چشم یک تفریح به آن نگاه می کنند. این افراد نه تنها خود این کار را انجام می دهند بلکه به شما هم آموزش می دهند که چنین کاری را انجام دهید. پس در هر عادت بدی هم می توانند مشوقی برای شما باشند و به چنین ترتیبی تغییر زیادی در رفتار شما خواهند داشت. سعی کنید تا از این افراد دوری گزینید.